> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.13 а, ал.6 от ППЗСПЗЗ

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.13 а, ал.6 от ППЗСПЗЗ

14.05.2024

УТ 000 006
14.05.2024 год.

ДО
ГЕРГАНА Д. ИГНАТОВА
ТОДОР А. ПЕЛТЕКОВ
СТОЯНКА П. ШАРКОВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.13 а, ал.6 от ППЗСПЗЗ Ви съобщавам, че с Протокол № 1 от 23.02.2024 год. за приемане на помощни кадастрални планове на бивши земеделски имоти подлежащи на възстановяване по реда на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ е приет помощен кадастрален план за възстановяване на собствеността върху земеделска земя, включена в строителните граници на с. Гела, общ. Смолян, представляващ имот №7 от помощен план на с.Гела в кв.10, УПИ XXII-7, УПИ XXIII-7, улична регулация и не урегулирана част, собственост на н-ци на Захари Христев Пеевски по Решение №03232/13.02.1992 год., местност „Узунска махала“.
Помощният план е изложен в отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТ” при Община Смолян.
На основание чл.13 а, ал.7 от ППЗСПЗЗ в /30-дневен/ тридесет дневен срок от датата на уведомяването Ви с настоящото писмо може да направите писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Смолян.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Директор на Дирекция ”УТ”
инж. Й. Щонов