> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗ

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 61, АЛ. 1, ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК, ЗА ОБРАЗУВАНО АДМИНИСТРАТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

14.05.2024

Община Смолян, на основание чл. 61, ал. 1, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс, уведомява Ц. Т. Трифонов, с настоящ адрес: ул. „Васил Райдовски“ № 26, вх. Б, ет. 3, ап. 5, гр. Смолян, че на основание чл. 99б, ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 92, ал. 2 и ал. 3 от Закона за гражданската регистрация (ЗГР) е извършена проверка за спазване на изискванията по чл. 92 от ЗГР за извършена адресна регистрация по настоящ адрес. В тази връзка в срок до 14,00 ч. на 16.05.2024 г. ще следва да изпълни задължението си да представи документи, доказващи правото му да бъде адресно регистрирана на посочения по-горе адрес.

В случай, че не постъпят никакви документи в община Смолян по смисъла на чл. 92, ал. 2 и ал. 3 от ЗГР от посоченото по-горе лице и същото няма съгласието на собственика за извършване на адресна регистрация, съответстваща на имота на        Р. А. Дичева, а именно в ул. „Васил Райдовски“ № 26, вх. Б, ет. 3, ап. 5, гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, ще бъдат предприети действия за дерегистрация по настоящ адрес.

Екземпляр от Заповед № РД-0565/13.05.2024 г. г. на Кмета на Община Смолян може да бъде получен от заинтересованото лице чрез служителите от Приемна № 2 ГРАО при Община Смолян или от интернет страницата на Община Смолян.