> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

10.05.2024

 ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на

обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ


На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане относно : „Промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ III, УПИ IX, УПИ X, УПИ IV-озеленяване, част от УПИ VIII ( в рамките на ПИ 67653.912.238, ПИ 67653.912.657, ПИ 67653.912.658, ПИ 67653.912.239, ПИ 67653.912.240, ПИ 67653.912.485, ПИ 67653.912.486) и частична промяна на улична регулация от о.т.322, през о.т.323 до о.т.323а в кв.38 по плана на кв. Горно Смолян, гр.Смолян, община Смолян“.

Обществено обсъждане ще се проведе от 10:00 часа на 23.05.2024 год. в Кафе „МОКА“ с адрес бул. „ България“ №86, гр. Смолян.