> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

30.04.2024

 

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на

обществено обсъждане на основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ

 

На основание чл.62а, ал.3 и чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане за промяна предназначението на част от УПИ VII-за озеленяване и гаражи с образуване на нов УПИ за жилищно строителство / за част от ПИ с идентификатор 67653.913.732/ в кв.86 по плана на гр.Смолян, кв. Г. Смолян.

Обществено обсъждане ще се проведе от 10:00 часа на 10.05.2024 год. на ул. „ Алеко Константинов“ №20, гр. Смолян.