> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ С №УТ 00 2206

СЪОБЩЕНИЕ С №УТ 00 2206

31.05.2013

До
Николай Стефанов Стоев
Пламен Димитров Бечев
Пенка Лозева Бечева
Надежда Димитрова Бечева
Владислав Стефанов Стоев
Елена Петрова Гонова
Красимир Тодоров Томов

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед № 28/15.04.2013 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 67653.136.25 с образуване на нови урегулирани поземлени имоти /УПИ/ с № І-136.25 база за отдих, ІІ-136.25 база за отдих и ІІІ-136.25 база за отдих кв.118 /нов/ по плана на гр.Смолян м.”Падалото”
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от датата на получаване на настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 61
6
 

СЪОБЩЕНИЕ С №УТ 00 2206