> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.04.2024

УТ 00 3800
05.04.2024 год.

ДО

ИВАНКА М. ПЕЕВА
ИВАН М. ДОНКОВ
СТЕФАН Д. ИВАНОВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.128, ал.3 от Закона за Устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект Подробен устройствен план– План за регулация и план за застрояване на част от УПИ ХV- 142 /за поземлен имот с идентификатор 77205.932.1/ с образуване на нов УПИ …-932.1 за жилищни нужди в устройствена зона „Ок“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 50%, плътност - 30%, кинт 1.2. в кв.3 по плана на с. Хасовица, общ. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров