> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

05.04.2024

УТ 00 2009
05.04.2024 год.

ДО

СТОЯН Т. ТОНЧЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-008/29.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXX – 232,233,234 за озеленяване, като за поземлен имот с идентификатор 67653.918.233 се с образува нов УПИ XXXII – 233 за жилище, надземни и подземни гаражи с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка и преотреждане на УПИ XXX – 232,233,234 за озеленяване в УПИ XXX – 232,240 за озеленяване в кв.16 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ц.част.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл. архитект
арх. Б. Димитров