> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

04.04.2024

УТ 000 231
04.04.2024 год.

ДО

СЛАВЧО Р. РУСЕВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за Устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект Подробен устройствен план– План за регулация и план за застрояване на УПИ I - 306 в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2. и на част от УПИ озеленяване, като за част от същият се образува нов УПИ … за гаражи в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2. в кв.39 по плана на с.Смилян, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх.Б.Димитров