> Начало > Обяви и съобщения > ЗАПОВЕД №РД-0373 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

ЗАПОВЕД №РД-0373 НА КМЕТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

29.03.2024

ЗАПОВЕД №РД-0373 - относно откриване на процедура за възлагане на дейности в горските територии – открит конкурс с предмет „Маркиране на насаждения и дървета в горски територии, собственост на община Смолян“

Обявление на основание чл.3, ал.1,т.1, чл.10, ал.1, т.18 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Решение № 97/29.02.2024 г. на Общински съвет – Смолян

Декларация по реда на чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „а”, „г” и „е” от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Декларация по реда на чл. 18, ал. 1, т. 3, букви „б”, „в”, „д” и „ж” от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти