> Начало > Обяви и съобщения > ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

28.03.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ- 466/26.03.2024 г. за „Спортно туристическа база“, в ПИ 67653.587.16 и 67653.587.15, м. „Превала“, по КККР на гр. Смолян.

 

Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47102 .

 


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян