> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

27.03.2024

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-025/25.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната канализационна и водопроводна мрежи на гр.Смолян – Етап II, Подетап 3 – преработка по време на строителството по чл.154 от ЗУТ“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.916.463 и 67653.916.462 по кадастралната карта на гр.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-026/25.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация на УПИ I -182 в кв.19 и частична промяна на улична регулация от о.т.211 до о.т. 218 по плана на с.Виево, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-027/25.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХХ – 135, 140 за обществено обслужване и озеленяване с образуване на нови УПИ ХХ – 135 за обществено обслужване и озеленяване, УПИ… - 135 в устройствена зона „ Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 и УПИ…-135 за озеленяване в кв.179 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-028/25.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ ХХХVI – обществено обслужващи сгради и офиси /за поземлени имоти с идентификатори 67653.934.382 и 67653.934.383/ с образуване на нов УПИ …За търговски и обслужващи дейности в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 15 м. озеленяване – 20%, плътност - 80%, кинт 3.0 в кв.11 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян ц.част.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-029/25.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация на УПИ II-за жилищни,обществено обслужващи функции, гаражи, складове, автомивка и авторемонтна работилница и промяна на улична регулация от о.т.1456 през о.т. 1463 до о.т. 1464 / ПИ 67653.916.230/, кв.295 по плана на гр.Смолян, Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-030/25.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ VII – 1564 /за поземлен имот с идентификатор 67653.921.339/ с преотреждане и образуване на нов УПИ VII-339 – за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 7 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в кв.83 по плана на гр.Смолян, кв.Райково,общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-031/25.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ ХI – 934.238, 934.237 обществено обслужване /за поземлен имот с идентификатор 67653.934.238/ с образуване на нов УПИ …934.238 за обществено обслужване, смесена сграда и авторемонтни дейности в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 30%, плътност - 70%, кинт 2.0 в кв.11 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян ц.част.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-032/25.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ VII – 8, УПИ VIII –8, 11, УПИ V – 8, УПИ VI -21 и обособяване на нов VII- 809 – за жилищни нужди /за поземлен имот с идентификатор 67547.501.809/ в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в кв.3 по плана на с.Смилян,общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-033/25.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация на УПИ ХI-938 и частична промяна на улична регулация от о.т.772 до о.т.773 /за ПИ с идентификатор 67653.913.264/ и преотреждане на УПИ ХI-938 в УПИ ХI-264 в кв.78, по плана на гр.Смолян,кв.Г.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян