> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

22.03.2024

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-020/20.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация на УПИ IV-Обществено обслужване /за ПИ с идентификатор 67653.917.890/ с преотреждане на същият в УПИ IV-Обществено обслужване и жилищни нужди в кв.243, по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-021/20.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ II -184 и УПИ III – Клубове на обществените организации и магазин с преотреждане и образуване на нови УПИ II -184, 322 за жилищно строителство и търговски нужди и УПИ III – 323 за жилищно строителство и търговски нужди в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2 в кв.22 по плана на с.Могилица,общ.Смолян.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-022/20.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ Х и на част от УПИ XI –Озеленяване /за ПИ с идентификатор 67653.912.220/, като за част от същите УПИ се обособяват три нови УПИ … за гаражи в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2. в кв.37 по плана на гр.Смолян, кв.Г.Смолян.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-023/20.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ II – 88 с образуване на нови УПИ II – за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. , озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 и УПИ…за жилищно строителство в устройствена зона „Жс“ и височина на застрояването 12 м. , озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 . в кв.17, по плана на с.Влахово, общ.Смолян.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-024/20.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация на УПИ ХIV-219 /за ПИ с идентификатор 67547.501.219/ с образуване на нов УПИ ХIV-219 по имотни граници в кв.28, по плана на с.Смилян, общ.Смолян.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян