> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП - ПР

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП - ПР

19.03.2024

УТ 003849
19.03.2024 год.

ДО
АНГЕЛ Т. АНГЕЛОВ
АТАНАС К. ГОРАНОВ
ЦВЕТАН К. ГОРАНОВ
СИВКО К. ГОРАНОВ
ИВАН Т. РОБОВ
СНЕЖАНКА Н. ВИТКОВСКА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за Устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект Подробен устройствен план– План за улична регулация на част от ул.“Изворна“ в обхват от о.т. 460, през о.т. 46 до о.т. 462, кв.67 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх.Б.Димитров