> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

19.03.2024

УТ 001842
19.03.2024 год.

ДО
ЛЮБКА Т. БЕЧЕВА
СНЕЖАНА З. ЧОЛАКОВА
ГЕОРГИ З. ПАПАЗОВ
БУРЯНА С. БАНГОВА
ЛИЛИЯ В. МИШЕВА
ЕЛЕНА Г. ЙОРДАНОВА
МАРИАНА В. ГЕОРГИЕВА
ТОДОРКА А. ТОДОРОВА
РУМЯНА Р. ТУНЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-005/24.01.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване в местност „Косиново“, землище на с.Полковник Серафимово. Урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 57282.5.149 и 57282.5.147 в местност „Косиново“, землище на с.Полковник Серафимово с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ I- за жилищно застрояване с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразуваното УПИ в кв. 62/нов/ в местност „Косиново“, землище на с.Полковник Серафимово.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх. Б. Димитров