> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

13.03.2024

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-014/11.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ VI – Спортна площадка, като за част от същият се обособява нов УПИ … за гаражи и офиси в устройствена зона „Оо“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2. в кв.99 по плана на гр.Смолян, кв.Устово.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-015/11.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на гараж и жилище на Д.Мералиев в гр.Смолян, им.67653.917.802“  за трасе преминаващо през ПИ /поземлен имот/ с идентификатор: 67653.917.590 по кадастралната карта на гр.Смолян,  общ.Смолян.  

Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .


Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-016/11.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на Фотоволтаична инсталация в ПИ 56962.1.567 по плана на с.Подвис, м.“Ровино“, общ.Смолян за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатор 56962.1.567 и имот с планоснимачен № 21 по по плана на с.Подвис, м.“Ровино“, общ.Смолян.  
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-017/11.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян  ПУП – План за регулация и план за застрояване  на   УПИ XXIII – 918.670, 918.671, 918.672, 918.276 с  образуване на четири нови  УПИ  – …-670 за жилищни нужди, …-671 за жилищни нужди, …-672 за жилищни нужди и …276 – за жилищни нужди в устройствена зона „Ц“ и височина на застрояването  10 м.  , озеленяване – 30%, плътност -60%, кинт 1.5. в  кв.12, по плана на гр.Смолян, кв.Смолян – ц.част.
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-018/11.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян  ПУП – План за регулация и план за застрояване  на УПИ II - Дърводелски цех, магазин и кафе /за поземлен имот с идентификатор 67547.501.18/ с преотреждане  и  образуване на  нови  УПИ …. Производствено складова база, обществено обслужване и търговия и УПИ II -  Производствено складова база, обществено обслужване и търговия в устройствена зона „Пп“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 20%, плътност - 80%, кинт 2.0 в  кв.12 по плана на с.Смилян,общ.Смолян. 
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-019/11.03.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване  на УПИ ХV- 615 /за поземлен имот с идентификатор 67547.501.615/ с преотреждане на същия и  образуване на  нов  УПИ ХV- 615 за жилищни нужди в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2. в  кв.37 по плана на с.Смилян,общ.Смолян. 
 
Проектът е  изложен в приемна ”Устройство на  територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12 .

 
Николай  Мелемов
Кмет на Община Смолян