> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

05.03.2024

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-009/29.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Кабел ниско напрежение външно ел.захранване на Фотоволтаична инсталация в поземлен имот 67653.2.844 по плана на гр.Смолян“ за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.2.840, 67653.2.781, 67653.2.778, 67653.2.780 и 67653.2.844 по кадастралната карта на гр.Смолян, общ.Смолян.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-010/29.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ I - 306 в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2. и на част от УПИ озеленяване, като за част от същият се образува нов УПИ … за гаражи в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност - 60%, кинт 1.2. в кв.39 по плана на с.Смилян, общ.Смолян.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-011/29.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Изместване на кабелна линия 20kV от нов ТП „Общежитие СМК“ до БКТП „Нипекс“ в ПИ 67653.917.1156 по КК на гр.Смолян“ за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.917.622, 67653.917.766 и 67653.917.500 по кадастралната карта на гр.Смолян, общ.Смолян.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-012/29.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия 20kV от кабелни муфи на съществуващ кабел, нов БКТП и кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на производствен обект на Е. Чекичев в гр.Смолян, им.67653.926.533“ за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.926.335 и 67653.926.533 по кадастралната карта на гр.Смолян, общ.Смолян.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-013/29.02.20244 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ ХV- 142 /за поземлен имот с идентификатор 77205.9321.1/ с образуване на нов УПИ …-932.1 за жилищни нужди в устройствена зона „Ок“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 50%, плътност - 30%, кинт 1.2. в кв.3 по плана на с.Хасовица, общ.Смолян.

Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян