> Начало > Обяви и съобщения > ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

29.02.2024

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ДЛ001700/27.02.2024 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение „Рибарник за отглеждане на пъстървови видове риби“, в ПИ с идентификатор: 67547.501.472, в землището на с. Смилян, общ. Смолян, обл. Смолян.

Копие на документацията може да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46098 .

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян