> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ-ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ-ПУП-ПРЗ

28.02.2024

УТ 003060
28.02.2024 год.

ДО
ИВАНКА Б. МАРИНСКА
АНГЕЛ Д. МАРИНСКИ
ДОБРИН Д. АНГЕЛОВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект – Подробен устройствен план– План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.53, с образуване на УПИ за база за отдих в местност „ИМАРЕТ ДЕРЕ“, землище на с. Кутела, общ. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх.Б.Димитров