> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.129, АЛ.2 ОТ ЗУТ

28.02.2024

УТ 002939
28.02.2024 год.

ДО
НЕВЕНА И.ЯНУШЕВА
СОНЯ Т. АНГЕЛОВА


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-002/24.01.2024 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация в кв.6 по плана на с. Славейно, общ.Смолян. Преотреждане на УПИ IX- Фурна и образуване на нов УПИ IX- 241 за жилищни нужди с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.6 по плана на с. Славейно.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх. Б. Димитров