> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

23.02.2024

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ЕО- СМ- 1698_001/22.02.2024 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение „Ваканционно селище“, в поземлен имот с идентификатор 14605.9.264 в м. „Барема“, землище на с. Гела, общ. Смолян, обл. Смолян.

Копие на документацията може да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46235

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян