ОБЯВЛЕНИЕ

23.02.2024

ОБЯВЛЕНИЕ
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител

ОБЩИНА СМОЛЯН, на основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл, чл. 14 от НПКПМДС и
Заповед №ЧР01-0175/22.02.2024г. на кмета на Община Смолян,

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжността юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване“
Длъжностно ниво по КДА – Експертно ниво 7

С пълния текст на Обявлението, можете да се запознаете от прикачения PDF Файл

 

Орган по назначаване

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН