> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

22.02.2024

УТ 003660
22.02.2024 г.

ДО
МИЛЕН П. ЗАХАРИЕВ
МИХАИЛ Д. МИХАЙЛОВ
МИХАИЛ Т.КАРОВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект – Подробен устройствен план– План за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 14605.502.383 с образуване на нов УПИ …383 за жилищни и частично изменение на улична регулация, включващо и изменение на улични регулационни линии за УПИ III, кв.30 по плана на с. Гела, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров