> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

05.02.2024

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-002/02.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на част от УПИ V - за жилищно строителство, детски площадки и озеленяване /за поземлен имот с идентификатор 67653.917.236/ с образуване на четири нови УПИ – за жилищни нужди в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. и 2/7/ м. , озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2. в кв.184, по плана на гр.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-003/02.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за улична регулация на част от ул.“Изворна“ в обхват от о.т. 460, през о.т. 46 до о.т. 462, кв.67 по плана на гр.Смолян, кв.Райково.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-004/02.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ VII – 161 за жилищно строителство с преотреждане на същият в УПИ VII – 161 за жилищно строителство и авторемонтна работилница в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40 - 60%, плътност 20 -60%, кинт 1.2. в кв.21, по плана на с.Смилян, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-005/02.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ III – 297, 301 с преотреждане на същият и образуване на нов УПИ III – за жилищни нужди и пешеходен подход в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2. в кв.11, по плана на с.Славейно, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-006/02.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия 20 kV от нов БКТП „3-ти март“ до нов БКТП „Кетевска“ в гр.Смолян, кв.Райково“ за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.920.464, 67653.920.418, 67653.920.412, 67653.920.416 и 67653.920.463 по кадастралната карта на гр.Смолян, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-007/02.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ III - с преотреждане на същият и образуване на нов УПИ III – за жилищни нужди в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2. в кв.1, по плана на гр.Смолян, кв.Езерово.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-008/02.02.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Кабелна линия 20 kV от ТП „Хлебозавод“ до нов БКТП „3-ти март“ в гр.Смолян, кв.Райково“ за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 67653.922.4, 67653.922.3, 67653.921.512, 67653.921.482, 67653.920.425, 67653.920.418 и 67653.920.464 по кадастралната карта на гр.Смолян, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян