> Начало > Обяви и съобщения > СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦ

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ В ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО-НОРМАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ” В ОБЩИНА СМОЛЯН

27.05.2013

СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати от конкурс за длъжността
Старши юрисконсулт в дирекция „Правно-нормативно обслужване”
в Община Смолян


Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

Няма кандидати допуснати до конкурс.

б) Не се допускат до конкурс следните кандидати:

 

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

 

ВИОЛИНА  ЕМИЛОВА  ЧОЛАКОВА

чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Не е удостоверено изискването за 1 година професионален опит

ДИМИТЪР  РУМЕНОВ  ДИМИТРОВ

 чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Не е спазен реда за кандидатстване - чл.17 ал.3 и чл.18 ал.1 от НПКДС

1.Документите не са подадени лично или чрез пълномощник, а са подадени с писмовна пратка /чрез куриер/, с оглед на което не е изпълнено условието кандидатът  да бъде запознат с длъжностната характеристика и пречките за назначаване.

2.В Декларацията по чл.17 ал.2 т.1 от НКПДС не е отбелязана дата, с оглед на което за комисията не е видно към кой период кандидатът заявява декларираните обстоятелства.

ДЕНИЦА  ЮРИЕВА  САРИЕВА

чл. 20, ал. 2 от НПКДС - Не е спазен реда за кандидатстване - чл.17 ал.3 и чл.18 ал.1 от НПКДС

1.Документите не са подадени лично или чрез пълномощник, а са подадени с писмовна пратка, с оглед на което не е изпълнено условието кандидатът  да бъде запознат с длъжностната характеристика и пречките за назначаване.