СЪОБЩЕНИЕ

25.01.2024

  

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕН КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИКЕРКТОР“ НА РБ „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ“ – ГР. СМОЛЯН

 

На 23.01.2024 г. се проведе конкурс за длъжността „Директор“ на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян, обявен на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 90, ал. 1 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 28 от Закона за обществените библиотеки, чл. 9 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № РД-1266/01.11.2023 г. на кмета на Община Смолян.
След представя и защита на Концепция за дейността и развитието на РБ „Николай Вранчев“ – Смолян за период от четири години, подробно разработена за първата година и събеседване, резултатите са както следва:

 

1. МИЛКА МАТЕВА – 307 точки

2. СВЕТЛАНА ХАДЖИЕВА – 290 точки.Съгласно утвърдените правила за провеждане на конкурса, Споразумение по чл. 107 от Кодекса на труда се сключва с:

1. МИЛКА МАТЕВА – за директор на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – Смолян.

 


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН