> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

17.01.2024

УТ 003180
17.01.2024 год.

ДО
АЛБЕНА Д. КАРАДЖОВА-МЕНЕР
ЖЕЛЯЗКО Р. ХАДЖИЕВ
АНТОАНЕТА Ж. ХАДЖИЕВА
НИКОЛАЙ М. МУСТАНОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект – Подробен устройствен план– План за регулация и план за застрояване на част от УПИ VI – Озеленяване, УПИVII – 810 и УПИ VIII - 810, 811 /за поземлен имот с идентификатор 67653.912.179/ образуване на нови УПИ … за жилищно строителство, УПИ VII- за жилищно строителство и УПИ …за жилищно строителство в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояване 10 м., озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2. в кв.14, по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект

арх. Б. Димитров