> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

17.01.2024

УТ 000 452
17.01.2024 год.

ДО
НАЙДЕН Я. ДАВИДОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-164/07.11.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване в кв.16 по плана на с.Арда, общ. Смолян. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ IV – 50 и УПИ V - 49 с образуване на нов УПИ IV – 501.93 с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Промяната обхваща и УПИ: XIV – 75, 76 , XIII – 74 и VI – 51 в кв.16 по плана на с.Арда.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх. Б. Димитров