> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

17.01.2024

УТ 000 283
17.01.2024 год.

ДО
ПЕТЯ Х. САВОВА
ВЕЛИЧКА Г. ЧОЛАКОВА
ИЛИЯНА Г.ГАЛЕВА
АТАНАС С.ШЕЕВ
ГЕОРГИ С. ШЕЕВ
ДИЧО Г. ДЕЛИГЕГОВ
ВЕСА Х. ГЪРКОВА
ЗЛАТКА И. ПАЛАГАЧЕВА
НИКОЛА А.ТАРАПАНОВ
МАРИЯ С. МУРДЖЕВА
ЦЕЦА П. БЕЧЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-157/16.10.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване в местност „Равнището“, землище на с.Чокманово. Изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот УПИ XI - 180 и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 81520.3.218 в местност „Равнището“, землище на с.Чокманово с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ XIII – 218 за жилищно застрояване с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Предвиждане на улична регулация за обслужване на новообразуваното УПИ в кв.9 в местност „Равнището“, землище на с.Чокманово.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл. архитект
арх. Б. Димитров