> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНА ПРЕПИСКА - ПУП-ПРЗ

17.01.2024

УТ 000 253
17.01.2024 год.

ДО
ЛИЛЯНА Х. КИРОВА
ЕЛМИРА Л. БЕЕВСКА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-173/07.12.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрена преписка- Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване в кв.137 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян. Изменение на уличната регулация от о.т.1446, о.т.1445, о.т.1444, о.т.1704, о.т.1705 и о.т.1436. Изменение на дворищна регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – 1914 /за поземлен имот с идентификатор 67653.916.229/ с преотреждане на същият в УПИ II – 229 жилищно застрояване с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка. Промяната обхваща и УПИ III- 1918 в кв.137 по плана на гр.Смолян, кв.Смолян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх. Б. Димитров