> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

16.01.2024

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Предстои приемането на бюджета на Община Смолян за 2024 г., като разработването и приемането на основния финансов план е част от най-важните решения за развитието на общината. Проекта на бюджет за 2024 г. е публикуван на 19.12.2023г. за обществени консултации на електронната страница на Община Смолян за по-голямо обществено достояние на жителите на Община Смолян.
На основание чл.84, ал.1, ал.6 от Закона за публичните финанси е необходимо и провеждането на публично обсъждане. В тази връзка се предоставя възможност на жителите да получат детайлна информация за разработването на бюджета и да участват в разискванията по конкретните му параметри. Мнението на всички Вас граждани, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници, ръководители, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществявате дейност или ползвате услуги на територията на общината, както и Вашите въпроси и препоръки са от изключителна важност и се надявам да присъствате. Мнения, препоръки и становища по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината [email protected], както и в деловодството на Община Смолян.
В тази връзка кметът на Община Смолян Ви кани на основание чл.84, ал.1, ал.6 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на чл. 29,ал. 1, чл.30, ал.1-5 и чл.31, ал.1-3 от Наредбата №10 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян, жителите на община Смолян, бизнеса, неправителствени организации, второстепенните разпоредители с бюджет, читалищните настоятелства, представителите на спорта на 24.01.2024 година в 17,00 часа в зала 247 на общинска администрация на Община Смолян за публично обсъждане на проект на бюджет 2024 г.

Материалите са на разположение при гл. експерт Василка Гатешка в стая №431, в сградата на Община Смолян

PDF Файл - МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2024 г.

ZIP Архив - ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2024 г.


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН