> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

16.01.2024

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-001/15.01.2024 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ V- 46 и УПИ I- 46 с обединяване на двата и образуване на нов УПИ I- 46 за жилищно строителство в кв.13, по плана на с.Турян, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр. Смолян, бул. „България”№12


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян