СЪОБЩЕНИЕ

11.01.2024

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЗА ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР“ НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „НИКОЛАЙ ВРАНЧЕВ“, ГР. СМОЛЯН

 

На 10.01.2024 г., в Община Смолян се проведе заседание на конкурсната комисия, назначена със Заповед на Кмета на Община Смолян №РД-0032/09.01.2024 г, за допускане до конкурс за заемане на длъжността „Директор” на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян, обявен на основание чл.90, ал.1 и чл. 91, ал. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 28 от Закона за обществените библиотеки и чл. 9 от ЗЗРК и Заповед №РД-1266/01.11.2023 г. на кмета на Община Смолян.

След разглеждане на постъпилите документи на кандидатите, комисията:

I. Допуска до провеждането на конкурса – Защита на Концепция за дейността и развитието на РБ „Николай Вранчев“ – Смолян за период от четири години, подробно разработена за първата година и събеседване, следните кандидати:

1. СВЕТЛАНА ХАДЖИЕВА
2. МИЛКА МАТЕВА

Кандидатите отговарят на посочените в обявлението изисквания.

II. Няма недопуснати кандидати.

Конкурсът - Защита на Концепция за дейността и развитието на РБ „Николай Вранчев“ – Смолян за период от четири години, подробно разработена за първата година и събеседване, ще се проведе на 23.01.2024 г. от 10.00 часа, в зала №211 на Община Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ № 12.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА
МОМЧИЛ НИКОЛОВ
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА СМОЛЯН