> Начало > Обяви и съобщения > УКАЗАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

10.01.2024

 

УКАЗАНИЯ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СМОЛЯН

 

Община Смолян уведомява всички собственици на домашни кучета, че са длъжни да:
• ги регистрират и пререгистрират в срок до 31.03.2024г. като заплащат годишна такса в Община Смолян, в размер на 20 лв. При извършването на регистрация се представя ветеринарномедицински паспорт на кучето.

 


Съгласно чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност се освобождават от такса собствениците на:
• кучета на лица с увреждания;
• служебните кучета в организациите на бюджетна издръжка;
• кучета, използвани за опитни цели;
• кучета, използвани от Българския червен кръст;
• кастрирани кучета;
• кучета които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект;
• ловни кучета, собственост на лица, придобили право на лов по реда на Закона за лова и опазване на дивеча;
• кучета с поставен микрочип за първата година от неговото регистриране, съгласно чл. 39 от Закона за защита на животните.

За освободените от такса кучета се представят надлежните документи, като ежегодно се завеждат административно в регистър и съответно се пререгистрират.


 

Кучетата, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистрирани или нерегистрирани животновъдни обекти, промишлени предприятия, гатери, пазачи на колиби и насаждения също подлежат на регистрация.

Само тези кучета, които се отглеждат в регистрирани животновъдни обекти са освободени от такса. За всички останали се заплаща такса за притежаване на куче съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян.

Вписването в общински регистър се извършва в стая № 419, етаж 4, в сградата на Община Смолян.

Задължително е собствениците на кучета да спазват разпоредбите на Закона за защита на животните, Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба №14 за придобиване, регистрация, притежаване, отглеждане и контрол на кучета на територията на община Смолян.

 

Всеки стопанин е длъжен:
• да разхождат кучето си с нашийник и повод, а кучета от едри породи се разхождат с къс повод и с намордник;
• да не оставя кучето си без надзор, като не допускат то да проява агресия на обществени места и не нарушава спокойствието на гражданите;
• при извеждане на кучета да осигури пълна безопасност за живота, психическото и физическото здраве на гражданите;
• да събират фекалиите му при разхождането му на публични места;
• при разхождане на куче, да се носят съответните документи – ветеринарномедицински паспорт и документ за платена такса по чл. 175 от ЗВМД за съответната или предходната година. Като същите при поискване се предоставят за проверка на длъжностните лица.

Забранява се:
• разхождането на кучета на територията на детски ясли и градини, училища, детски и спортни площадки, в дворовете на здравни заведения, заведения за социални грижи и на места, обозначени със забранителни табели;
• разхождането на кучета от малолетни лица;
• отглеждането на куче, което с поведението си системно безпокои живеещите в съседство хора;
• отглеждането на кучета в около блокови пространства, на открити тераси и балкони, и стълбищни площадки на сгради в режим на етажна собственост;
• насъскването на кучета едно срещу друго;

При констатиране на нарушения, на извършителите ще бъдат налагани санкции съгласно действащата нормативна уредба на територията на Община Смолян.

 

С уважение,
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН