> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

09.01.2024

Община Смолян на основание чл.124б  ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №6 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 12.12.2023 год., протокол №4 се допуска и е одобрено задание за  изработването на проект  за Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Селскостопанска сграда“ на „Маунтийн бийф“ в с.Момчиловци, поземлен имот  49014.12.422“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 49014.10.201, 49014.10.1, 49014.12.117, 49014.12.114 и 49014.12.23 по кадастралната карта на с. Момчиловци, общ. Смолян.

Проектът  и Решението са изложени в приемна ”Устройство на  територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12 


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №7 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 12.12.2023 год., протокол №4 се разрешава и е одобрено изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.53 местност „ИМАРЕТ ДЕРЕ“, землище на с. Кутела, общ. Смолян, с образуване на УПИ за база за отдих със следните устройствени параметри – устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 10 метра, кинт 1.2, озеленяване – до 50%.

Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение №8 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 12.12.2023 год., протокол №4 се допуска проектът за изменение на ПУП – ПРЗ на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ I – 97 за озеленяване и /УПИ/ II - 97 за озеленяване предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.179 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян с преотреждане на същите в УПИ I – 97 за жилищни нужди и обществено обслужване и УПИ II - 97 за жилищни нужди и обществено обслужване в кв.179 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян, при граници: улица „Грудьо Войвода“ и УПИ III – 97 за жилищни нужди.

Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение №9 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 12.12.2023 год., протокол №4 се допуска проектът за изменение на ПУП – ПРЗ на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХ–232, 233, 234 за озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.16 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ц.част с образуване на нов УПИ – за озеленяване надземни и подземни гаражи /за поземлен имот с идентификатор 67653.918.233/ предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.16 по плана на гр.Смолян, кв. Смолян, при граници: улична регулация, УПИ ХХIХ-90 за детски комплекс дом и ясли, УПИ XII-221 за жилищни нужди, УПИ XVII-722 за озеленяване и УПИ ХХХ – 232, 233 ,234 за озеленяване.

Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение №10 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 12.12.2023 год., протокол №4 се допуска проектът за изменение на ПУП – ПРЗ на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.207 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян с присъединяване на част от същият към УПИ IV- 313 за автосервиз, при граници: улична регулация, УПИ II- озеленяване, УПИ I – терен за спорт и УПИ VI - ТП.
.
Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.128 ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение №11 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 12.12.2023 год., протокол №4 се Допуска проектът за изменение на ПУП – ПРЗ на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.13 по плана на гр. Смолян, кв. Г. Смолян с присъединяване на част от същият към УПИ I-1121, при граници: улична регулация, ул. „Маестро Атанасов“ и УПИ I - 1121.

Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №12 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 12.12.2023 год., протокол №4 с което се Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план схема за обект: „Външно електрозахранване на преместваем обект – бунгало в ПИ 83274.10.4803 от ККР на с. Широка лъка, общ. Смолян“ с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 40498.601.4380, 40498.601.4374 и 40498.601.4377 по кадастралната карта на с. Кукувица, общ. Смолян и 83274.10.4803 по кадастралната карта на с. Широка лъка, общ. Смолян.

Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че с Решение №13 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 12.12.2023 год., протокол №4 с което се Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на жилищна сграда на Димитър Рабишев, ПИ 57282.36.5, с. Полковник Серафимово, общ. Смолян“ с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 57282.3.96 и 57282.36.5 по кадастралната карта на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян.

Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12


Община Смолян на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ обявява, че с Решение №51 на Общински съвет-Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 21.12.2023 год., протокол №5 с което се одобрява Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване за УПИ V-за паркинг, УПИ II и улична регулация м/у о.т.47 и о.т.52, в кв.3 в к.т.я. „Малина“,м-ст „Ардашлъ“,к.к. Пампорово, общ.Смолян за поземлени имоти с идентификатори 69345.6.80, част от поземлен имот 69345.6.308 и част от поземлен имот 69345.6.1139 по кадастралната карта на с.Стойките с образуване на нов УПИ V- за автогара, етажен паркинг и техническа инфраструктура в устройствена зона „Тр“, височина на застрояване до 12м, плътност до 80%, озеленяване до 20% и кинт 2.5. Преотреждане на УПИ II- 145,240 ООД в УПИ II- курортно-обслужващи дейности в кв. 3, к.ч. Малина к.к. Пампорово.

Проектът и Решението са изложени в приемна ”Устройство на територията” Община Смолян - гр. Смолян бул. „България”№12


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян