> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

03.01.2024

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.6, ал.9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че с писмо с вх. № ЕО- СМ- 1780/29.12.2023 г. е постъпило Уведомление за инвестиционно предложение „Автогара, паркинг и техническа инфраструктура“, в ПИ № 69345.6.80, част от ПИ №69345.6.308, и част от ПИ №69345.6.1139 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян, обл. Смолян.

Копие на документацията може да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46319

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
Кмет на Община Смолян