> Начало > Обяви и съобщения > ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

ОБЯВЛЕНИЯ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ

02.01.2024

Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-111/22.12.2023 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – Устройствена план-схема за обект: „Външен водопровод за питейно – битови нужди на обект: „Жилищна сграда в УПИ II -501.278, кв.18 /ПИ 14605.501.278/, по плана на с.Гела, общ.Смолян“, за трасе преминаващо през ПИ /поземлени имоти/ с идентификатори: 14605.501.278 и 14605.501.1014 по кадастралната карта на с.Гела, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-112/22.12.2023 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 14605.502.383 с образуване на нов УПИ …383 за жилищни нужди в устройствена зона „Жм” и височина на застрояването 10м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2 и частично изменение на улична регулация, включващо и изменение на улични регулационни линии за УПИ III, кв.30 по плана на с.Гела, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-113/22.12.2023 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ ХV – 270 за търговия и услуги с преотреждане на същият в УПИ ХV – 270 за жилищни и обществено обслужващи нужди /за поземлен имот с идентификатор 67653.914.270/ в устройствена зона „Соп“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Община Смолян на основание чл.124б ал.2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед №УТР-114/22.12.2023 год. на Кмета на Община Смолян ПУП – План за регулация и план за застрояване на УПИ I - 904 с преотреждане и образуване на два нови УПИ I – за жилищно строителство и УПИ … за жилищно строителство /за поземлен имот с идентификатор 49014.501.904/, в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40%, плътност -60%, кинт 1.2. в кв.64, по плана на с.Момчиловци, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемна ”Устройство на територията“ Община Смолян - гр.Смолян, бул. „България”№12.


Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян