> Начало > Обяви и съобщения > КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ

29.12.2023

  

КЛАСИРАНЕ
НА КАНДИДАТИТЕ, ЯВИЛИ СЕ НА ИНТЕРВЮ ПО ОБЯВЕНИЯ ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“


В съответствие с Процедурата за подбор на персонал по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01, „Укрепване капацитета на Община Смолян“, Комисия, назначена със Заповед № ПП-15-24/19.12.2023г. на Кмета на Община Смолян, на база проведената документална проверка и интервю с допуснатите кандидати за горе посочената длъжност и въз основа на получената крайна оценка, класира в следния ред кандидатите:

  1. Сага П. Киндова – 80,0 точки
  2. Саниха Ф. Сиракова – 57,0 точки
  3. Нина Е. Георгиева – 43,0 точки
  4. Боряна М. Младенова – 20.4 точки


Класирането да се публикува на електронната страница на Община Смолян www.smolyan.bg
 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ