> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

19.12.2023

УТ 00 1582
19.12.2023 год.

ДО
СТЕЛА Р. МАНЕВСКА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-158/16.10.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.50 по плана на с. Смилян, общ. Смолян. Изменение на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVIII – 449 и преотреждане на същия в УПИ ХVIII – 1462 за жилищни нужди, занаятчийска работилница и автосервиз. Преотреждане на УПИ ХХ – 437 в УПИ ХХ – 437 за жилищни нужди, занаятчийска работилница и автосервиз като и двата УПИ са с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.50 по плана на с. Смилян.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх. Б. Димитров