> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

19.12.2023

Изготвен е Проект на бюджет на Община Смолян за 2024 година.
На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и чл.77 от Административно процесуалния кодекс, проекта на нормативните актове се предоставят на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването им могат да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки по проекта на е-mail: [email protected] или на адрес гр.Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12 , в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа.

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян

 

ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ

 

PDF Файл - Мотиви към Проект на бюджет на Община Смолян за 2024 година

PDF Файл - Приложение №1 - Проект за приходите - държавна отговорност 2024 г.

PDF Файл - Приложение №2 - Проект заразходите - държавна отговорност 2024 г.

PDF Файл - Приложение №3 - Проект за приходите - местни дейности 2024 г.

PDF Файл - Приложение №4 - Проект за разходите - местни дейности 2024 г.

PDF Файл - Приложение №5 - Постъпления от продажби на нефинансови активи - земи

PDF Файл - Приложение №6 - Постъпления от продажби на нефинансови активи - сгради

PDF Файл - Приложение №7 - Проект бюджет Културен календар 2024 г.

PDF Файл - Приложение №8 - Проект на бюджет Спортен календар 2024 г.