> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОСТЪПИЛО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

18.12.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредба за ОВОС) на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № ЕО- СМ-1698/15.12.2023г. за „Ваканционно селище“, в поземлен имот с идентификатор 14605.9.264 в м. „Барема“, землище на с. Гела, общ. Смолян, обл. Смолян.


Копие на документацията можете да намерите на следния линк: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46235 .

 


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ

Кмет на Община Смолян