СЪОБЩЕНИЕ

15.12.2023

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уважаеми граждани,
На основаниe чл. 62а, ал.1 и ал.2 от Закона за водите и съгласно чл.78, ал.1 от Закона за водите е открита процедура за изменение на разрешително №032170761/09.07.2021г., за ползване на повърхностен воден обект–река Черна и река Куртов лом при вливане в река Черна, поречие на река Арда, с цел на ползването: „Изграждане на нови и реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“, за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешна ВиК мрежа на град Смолян“, община Смолян , област Смолян.

 

Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал.(1), т.2 и т.3 от Закона за водите се подават на адрес:

Гр.Пловдив
Ул.“Янко Сакъзов“ №35
Басейнова дирекция ИБР-Пловдив

 

Прикачен файл - Съобщение от Басейнова Дирекция "Източнобеломорски Район"

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН