ОБЯВЛЕНИЕ

14.12.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Смолян в качеството си на бенефициент по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „Укрепване капацитета на Община Смолян“, финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027


ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

СЪТРУДНИК „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ - 1 щ. бр. на пълно работно време

Основна цел на длъжността - да бъде оказана подкрепа на общината при изпълнението на правомощията й по Закона за социалните услуги, в частта по насочването от общината за ползване на социални услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за лична помощ.

Основни задължения:
 o Работа на фронт-офис;
 o Информиране и консултиране на граждани и потребители на социални услуги, относно   съществуващите социални услуги, които имат право да ползват, условията и сроковете за тяхното   ползване и заплащане;
 o Оказване на съдействие и консултиране на лицата за избор на подходяща/и за тях социална   услуга/и;
 o Изготвяне на предварителна оценка на потребностите от социални услуги на всеки потребител;
 o Осъществява дейности по прилагане на Закон за личната помощ при предоставяне на механизма   „Лична помощ“;
 o Осъществява дейности по прилагане на Закон за хората с увреждания;
 o Участие в работата по анализиране, планиране и развитие качеството на социалните услуги.
 o Провеждане на разяснително-информационна дейност за предоставянето на личната помощ;

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 o Образование – средно.
 o Професионален опит: не се изисква – наличието на доказан опит в сферата на   административното обслужване, социалните, здравните или образователните дейности ще се счита   за предимство.
 o Лични качества – много добри комуникативни и организационни умения; Необходимо е   сътрудникът социални дейности да познава различните форми на социална работа, да притежава   умения за делово общуване, за работа с нормативни документи и за комуникация с различни   типове  хора.
 o Специфични изисквания:
 - познаване на нормативната база – Закон за социалните услуги, Закон за личната помощ, Закон за   хората с увреждания и правилниците им за приложение
 - компютърни умения - работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Internet.

2. Вид договор: Трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, от Кодекса на труда

3. Срок на договора: до 01.02.2025 г.


Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект № BG05SFPR002-2.002-0036-C01 „Укрепване капацитета на Община Смолян“, финансиран от Европейския социален фонд + чрез Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027


I. Начин за провеждане на подбор:
• 1 - ви етап: Подбор по документи - проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 5 (пет) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
Конкурсна комисия преценява дали са представени изискуемите документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните изисквания за заемане на длъжността. До участие в подбора се допускат само лица, представили всички необходими документи.
• 2 - ри етап: Интервю - в 10 (десет) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

ІІ. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в подбора представят следните документи:

• Заявление за кандидатстване по образец;

• Професионална автобиография по образец;

• Декларация по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда по образец;

• Декларация от лицето, че е дееспособно лице и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност по образец.

• Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

• Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

• Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация – ако е приложимо;

 !!! Всички образци на документите за участие в настоящия подбор са достъпни на интернет   страницата на Община Смолян, на адрес: www.smolyan.bg


III. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документи за участие в подбора се подават в срок до 19.12.2023 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в Център за обслужване на гражданите – Деловодство на Общинска администрация Смолян, гр. Смолян, бул. „България“ №12 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на електронната страница на Община Смолян – www.smolyan.bg .


НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН