> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

14.12.2023

УТ 00 0882
14.12.2023 год.


ДО
БИСТРА З. КЕЛЕШЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-162/18.10.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен Подробен устройствен план- Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.57 по плана на с.Кутела, общ. Смолян. Изменение на дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II – 364 и УПИ III – 363, като за част от същите се образува нов УПИ VII – за параклис с ограничителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.57 по плана на с.Кутела, по червено, синьо и зелено на приложената към заповедта скица и план за застрояване.

Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх. Б. Димитров