> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

14.12.2023

ОБЯВЛЕНИЕ

 за провеждане на 

 обществено обсъждане на основание чл.127, ал.1 от ЗУТ

 

На основание чл.127, ал.1 от ЗУТ ще се проведе обществено обсъждане на предложение за изменение на ПУП-план за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 67653.913.232 и 67653.913.233 по КККР на гр. Смолян, попадащи в УПИ XI-Озеленяване с образуване на нов самостоятелен УПИ XI- 232,233 – за гаражи и обществено обслужване в кв.81, кв. Горно Смолян, гр. Смолян.

Общественото обсъждане ще се проведе от 16:00 часа на 28.12.2023 год. в залата на Ресторант за бързо хранене „Кулинария Невястата“ с адрес ул. „ Невястата“ №18, гр. Смолян.