> Начало > Обществени обсъждания > Обществени консултации

Обществени консултации

08.12.2023

На основание чл.26, ал.2, ал. З и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране/съфинансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности.
В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е-mail: [email protected] и в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с адрес гр. Смолян - 4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа.

Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при мл. експерт Даниела Делигегова в сградата на Община Смолян, стая № 223, всеки работен ден от 8.30 часа до 17.00 часа.

PDF Файл - Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА за отразяване на постъпилите предложения от обществени консултации на промяна на Наредба №11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности

PDF Файл - ПРОЕКТ НАРЕДБА №11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране/съфинансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности

PDF ФайлДОКЛАД С МОТИВИ, частична предварителна и последваща оценка на въздействие по изменение и допълнение на наредба №11 за предоставяне на финансови средства от бюджета на община Смолян за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян