> Начало > Обществени обсъждания > ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

07.12.2023

На основание на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл.6, ал.8 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 648/21.12.2017 год. изменена и допълнена с Решение №503/25.02.2021 г. на Общински съвет – Смолян, предоставям на вниманието на заинтересованите лица ПРОЕКТ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН ЗА 2024 год. за депозиране на писмени предложения по проекта на е-mail: [email protected] или на адрес гр.Смолян – 4700, бул.“ България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 часа до 17.00 часа.
Материалите са на разположение в дирекция „Устройство на територията“.

PDF Файл - Проект на годишна програма за управление и разпореждане с имоти и вещи, общинска собственост на община Смолян за 2024 година

 

Николай Мелемов
Кмет на Община Смолян