> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОДОБРЕН ПУП-ПРЗ

05.12.2023

УТ 00 1793
05.12.2023 год.

ДО
РОЗА К. КАЛЕМДЖИЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията е подписана и представена Заповед №УТ-156/16.10.2023 год. на Кмета на Община Смолян и във връзка с чл.131 от ЗУТ Ви съобщавам, че е одобрен- Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване в кв.19 по плана на с. Влахово, общ. Смолян. Изменение на уличната и дворищна регулация на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ I – Магазин и озеленяване с преотреждане и образуване на нов УПИ I – 41 за магазин, търговия, офиси, склад, производство и пакетиране на фуражи с ограничителна и задължителна линия на застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в кв.19 по плана на с. Влахово.
Заповедта е изложена в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.129 ал.2 и чл.215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения до Административен съд чрез Община Смолян относно обявената заповед.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект

арх. Б. Димитров