> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ ЗА ПУП-ПРЗ

05.12.2023

УТ 00 2880
05.12.2023 год.

ДО
РУКИЕ З. ЮЗЕИР


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект – ПУП- План за регулация и план за застрояване на УПИ ХI-2004 по имотни граници и образуване на нов УПИ ХI - /за поземлен имот с идентификатор 67653.916.340/ в устройствена зона „Жм“ и височина на застрояването 10 м. озеленяване – 40 - 60%, плътност -20-60%, кинт 1.2. в кв.143, по плана на гр.Смолян, общ.Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Гл.архитект
арх.Б.Димитров