> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.13 А, АЛ.6 ОТ ППЗСПЗЗ

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.13 А, АЛ.6 ОТ ППЗСПЗЗ

05.12.2023

УТ 00 1994
05.12.2023 год.

ДО
НЕЗИЕ Ш. КАРАХОДЖОВА
ДИМИТЪР А. УЗУНОВ
БИЛЯНА А. УЗУНОВА
МАЛИН К. КОКАЛАНЧЕВ
МАРИЯ Д. ЧАТАЛБАШЕВА

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.13 а, ал.6 от ППЗСПЗЗ Ви съобщавам, че с Протокол № 7 от 04.10.2023 год. за приемане на помощни кадастрални планове на бивши земеделски имоти подлежащи на възстановяване по реда на чл.10, ал.7 от ЗСПЗЗ е приет помощен кадастрален план за възстановяване на собствеността върху земеделска земя, включена в строителните граници на с. Влахово, общ. Смолян, на бивш имот собственост на н-ци на Салих Мехмедов Кокаланчев по Решение №3157/27.02.1992 год., по чл.18Ж, по позиция 1 местност “Долчине“, имот с идентификатор 11572.933.97 по плана на с.Влахово.
Помощният план е изложен в отдел ”Устройство на територията” към Дирекция „УТ” при Община Смолян.
На основание чл.13 а, ал.7 от ППЗСПЗЗ в /30-дневен/ тридесет дневен срок от датата на уведомяването Ви с настоящото писмо може да направите писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Смолян.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616


Директор на Дирекция ”УТ”
инж.Й.Щонов