> Начало > Обяви и съобщения > СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ – ПУП - РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН И ПРЕДСТАВЕН ПРОЕКТ – ПУП - РАЗРЕШАВАНЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА ПРОЕКТ

05.12.2023

УТ 00 2579
05.12.2023 год.

ДО
ГЕОРГИ А. ГАНЗУРОВ
ВЛАДИМИР М. ХАДЖОВ
ИЛИЯ И. МАРИНОВ
ДАНИЕЛА И. МАРИНОВА
БИСТРА Л. АНГЕЛОВА-ЛЕВОВА
НИКОЛА К. ЛЕВОВ
ПЕТЪР И. ЛЕВОВ
РАДКА А. МИТЕВА
СИЛВИЯ Г. РАДУЛСКА
МАРИЯ Х. РУСКОВА
ХРИСТО Р. РУСКОВ
ГЕОРГИ А. КАЦАРОВ
ГАЛИНА Ц. КАЦАРОВА
ГЕОРГИ А. КАЦАРОВ
ДИМИТЪР Н. МЪРХОВ
ЯВОР Х. ПЕНЧЕВ
СТАЙКО Х. ПЕНКОВ
ВЛАДИМИР В. БАЗЕЛКОВ
БИЛЯН Б. ЛЕВОВ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията и във връзка с чл.131 Ви съобщавам, че е изработен и представен проект – ПУП - разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.307 в местност „Станковица”, землище на гр. Смолян с определен двор за застрояване с площ до 1799 кв. м., в която при спазване на съответните норми да се изградят стопанска сграда и сграда за обитаване на домакинствата в поземлен имот с идентификатор 67653.2.307 в местност „Станковица”, землище на гр. Смолян.
Проектът е изложен в приемната на Дирекция ”Устройство на територията” при Община Смолян.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14/четиринадесет/ дневен срок от датата на уведомяването с настоящото писмо може да удостоверите съгласие или представите писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Смолян относно обявената преписка.
Неявяването Ви в посочения срок ще се счита за съгласие.
При явяването си носете съответните документи за собственост.
Телефон за справка: 0301 67 616

Гл.архитект
арх.Б.Димитров